Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A FÖLDRAJZ tantárgy érettségi VIZSGA LEÍRÁSA

2017.02.07

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A vizsga szerkezete

Írásbeli vizsga

120 perc

Szóbeli vizsga

15 perc

I. Topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző feladatsor

20 perc

II. Földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló feladatsor

 

100 perc

 

Egy természetföldrajzi és egy társadalom-földrajzi altétel kifejtése

100 pont

50 pont

     

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó az I. (20 perc) és a II. (100 perc) részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

A jelölt először az I. feladatsort oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 20 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. A dolgozatok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem számítható be. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.

Az I. feladatsor megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. A II. részhez vizsgázónként szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolá­sára és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó. Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, pl. adatokra, szemelvényekre van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.

Tartalmi szerkezet, a feladatsor jellemzői

A feladatsor a vizsgakövetelmények valamennyi fő témaköréből tartalmaz kérdé­seket. A feladatsorban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a társadalom-földrajzi tartalmak.

A feladatsor megközelítően a következő belső arányok szerint épül fel:

  • 45%-ban földrajzi-környezeti ismeretanyag. Ez a részletes érettségi követelményekre épülő zártvégű vagy rövid választ igénylő nyíltvégű feladatokban jelenik meg, ame­lyek a követelményrendszer arányait figyelembe véve különböző témakörökhöz kap­csolódnak.
  • 15%-ban topográfiai ismeretek, amelyek a vizsgakövetelményben felsorolt névanyag­ra épülnek; a megjelölt földrajzi fogalmak megnevezését és a hozzájuk kapcsolódó tar­tal­mak ismeretét várják el a jelölttől.
  • 40%-ban gyakorlati jellegű feladatok (pl. grafikonelemzés, ábraelemzés, számításos feladatok, ábrázolás, mérés a térképen, képfelismerés, forráselemzés).

Értékelés

Az írásbeli vizsgadolgozatokat a szaktanár javítja és értékeli. Az értékelés központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Szóbeli vizsga

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működ­tető intézmény gondoskodik. A tétel pontos megfogalmazása nem hozható nyilvánosságra.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a középiskolai földrajzi atlasz. Az egyes résztéte­lek­hez kapcsolódó esetleges mellékletekről, szemelvényekről a tételsort összeállító szaktanár gondoskodik. A jelölt vázlatot készíthet és azt felhasználhatja (amennyiben a feladat ezt megköveteli, a vázlat készítése szükséges is).

A tételt a vizs­gázó­nak önállóan, a szaknyelv használatával kell kifejtenie. Közbekérdez­ni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe belefér.)

Értékelés

Az egyes altételek megoldására 25-25 pont adható.

Az értékelés szempontjai altételenként:

Tartalmi összetevők            20 pont

Logikus felépítés                  2 pont

A szaknyelv, a térkép- és eszközhasználat      3 pont

 

A tételsor összeállításakor a vizsgáztató tanárnak röviden rögzítenie kell az egyes altételek kifejtésének elvárt összetevőit és az ezekre adható, a 20 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely alapján a feleleteket értékelni kell.